OŚWIADCZENIE

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie dla profesjonalistów możliwy jest dla osób uprawnionych zajmujących się ochroną zdrowia lub uprawnionych do wystawiania recept lub zajmujących się obrotem produktami leczniczymi.

Produkcja/Laboratorium

Zakład Produkcyjny SANPROBI

W ostatnich dwóch latach w wyniku decyzji wspólników SANPROBI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie powstał Zakład Produkcyjny SANPROBI, który jest najnowocześniejszym w Europie zakładem dedykowanym do konfekcjonowania produktów probiotycznych. Zakład został wpisany do rejestru producentów żywności i działa w oparciu o system kontroli jakości HACCP. Jednakże w rzeczywistości Zakład Produkcyjny SANPROBI został zaprojektowany i zbudowany jako zakład spełniający  normy przewidziane dla produkcji produktów leczniczy, a zatem spełnia normy farmaceutyczne (tj. wymogi GMP). 

Produkcja została zaplanowana i zorganizowana w taki sposób, aby możliwie maksymalnie ograniczyć wpływ czynników negatywnie działających na stabilność i jakość zawartych w produktach finalnych szczepów bakterii, tj. wilgotność i temperaturę. Szczególną uwagę przywiązuje się w Zakładzie także do ochrony produktów finalnych przed zanieczyszczeniami, w tym także zanieczyszczeniami krzyżowymi, wobec czego w Zakładzie stosuje się urządzenia i procedury zapewniające czystość na poziomie farmaceutycznym (farmaceutyczna klasa D). 

Zakład Produkcyjny SANPROBI

Produkcja Sanprobi

W Zakładzie Produkcyjnym SANPROBI znajdują się dwie strefy: 

 • strefa szara, która obejmuje tzw. szatnie brudne, łazienki i sanitariaty, magazyn produktu gotowego, magazyny surowców, chłodnię, pomieszczenia techniczne oraz ciągi komunikacyjne w tej strefie, a także pomieszczenie, w który pakuje się zablistrowane produkty w kartoniki,
 • strefa czysta, która obejmuje szatnie czyste, śluzy osobowe i towarowe, pomieszczenie kapsułkarni i mieszalni, pomieszczenie blistrowania, myjnię oraz obszar komunikacyjny w tej strefie. 

W całym Zakładzie zastosowano bardzo rozbudowany system wentylacyjno-klimatyzacyjny pozwalający na kontrolowanie parametrów temperatury i wilgotności oraz zastosowano inne szczególne rozwiązania.

 

To co Zakład niewątpliwie wyróżnia spośród innych, to właśnie te wyśrubowane parametry: 

 • w całej strefie czystej temperatura utrzymywana jest na poziomie 20oC z maksymalnym odchyleniem +/- 2oC;
 • w całej strefie czystej wilgotność utrzymywana jest na poziomie poniżej 30%; parametr ten  jest niewątpliwie ponadstandardowo wyśrubowany ze względu na potrzebę ochrony bakterii probiotycznych, które są wrażliwe na wilgoć; w zakładach farmaceutycznych tak suchy nawiew powietrza stosowany jest zazwyczaj laminarnie, a nie jest utrzymywany w całej strefie czystej; 
 • w całej strefie czystej zastosowano filtry HEPA 13, pozwalające utrzymywać czystość powietrza jak w zakładach farmaceutycznych w klasie D; 
 • ponadto w całej strefie czystej zastosowano kaskadę ciśnień pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami w celu wyeliminowania zanieczyszczeń, tj. w szczególności przemieszczania się pyłu probiotycznego pomiędzy pomieszczeniami;
 • w strefie szarej, także w całości klimatyzowanej, temperatura utrzymywana jest na poziomie 20oC z maksymalnym odchyleniem +/- 5oC, a wilgotność na poziomie poniżej 50%;
 • wszystkie parametry systemu wetylacyjno-klimatyzacyjnego są stale kontrolowane elektronicznie. 

Sanprobi produkcja

Produkcja Sanprobi

Zakład Produkcyjny SANPROBI wyposażony został w najnowocześniejsze urządzenia pochodzące od najbardziej renomowanych producentów produkujących urządzenia dla przemysłu farmaceutycznego, w tym między innymi: 

 • kapsułkarkę GKF 1400 firmy BOSCH, o wydajności 84.000 kapsułek na godzinę; 
 • linię blistrowo-kartonową BEC 300 firmy UHLMANN, o wydajności do 300 blistrów/kartoników na minutę (w zależności od wielkości opakowania). 

Przemieszczanie do strefy czystej poddane jest procedurze ochronnej i wymaga dwukrotnej zmiany odzieży ochronnej, zmiany obuwia, używania czepków na włosy, maseczek ochronnych oraz każdorazowo mycia i dezynfekcji rąk. Do strefy czystej wejść mogą jedynie osoby za zgodą Dyrektora Zakładu, który wyznacza osobę towarzyszącą, zatrudnioną w danym obszarze Zakładu. Wyznaczona osoba jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo gości i przeszkolenie ich w zakresie zasad poruszania się i stosowania odzieży ochronnej. Do obszarów produkcyjnych strefy czystej mogą wejść tylko osoby posiadające aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne. W przypadku braku książeczki zdrowia dla osób wizytujących, gości i służb technicznych dopuszcza się podpisanie oświadczenia do celów sanitarno - epidemiologicznych. Oświadczenie jest ważne przez 3 miesiące od daty podpisania.

 

Firma Sanprobi sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie posiada Dział Badawczo-Rozwojowy dysponujący nowoczesnym laboratorium badawczym. W laboratorium w salach mikrobiologicznej oraz biologii molekularnej przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu odbywają się nie tylko badania jakości produktów probiotycznych, ale również eksperymenty naukowe, których wyniki uzupełnią wiedzę na temat struktury i działania bariery jelitowej i terapii jej zaburzeń, ale co istotne stanowić będą podwaliny rozwoju nowych produktów.

najnowsze urządzenia do produkcji Sanprobi

 

Laboratorium

Badania jakości produktu

W laboratorium dokonywana jest ocena jakości mikrobiologicznej produktów probiotycznych i linii produkcyjnej. W oparciu o metody mikrobiologii klasycznej dokonywane są tutaj: 

 • analiza czystości mikrobiologicznej produktów niezbędne przy zwalnianiu serii,
 • badania stabilności mikrobiologicznej w czasie magazynowania,
 • kontrola skuteczności mycia urządzeń w hali produkcyjnej.

Rozpoczynają się procedury walidacji nowoczesnych metod molekularnych do protokołów referencyjnych. Dzięki nim możliwe będzie oznaczanie liczby mikroorganizmów określonych typów, rodzajów i gatunków z pominięciem etapu hodowli bakteriologicznej.

Znajdujący się w wyposażeniu laboratorium sekwenator kapilarny pozwoli identyfikować szczepy bakterii probiotycznych zawarte w końcowych produktach jak i potwierdzić brak obecności innych szczepów bakteryjnych. Umożliwi także kontrolę jakości poprzez sekwencjonowanie porównawcze.

Badania naukowe

Część eksperymentalna pracy laboratorium bariery jelitowej Sanprobi ogniskuje się na dwóch płaszczyznach, tj. a) poszukiwaniu szczepów o unikalnych właściwościach prozdrowotnych oraz b) analizie funkcjonalnej szczepów bakteryjnych zawartych w preparatach Sanprobi.

a)   Poszukiwanie szczepów o unikalnych właściwościach prozdrowotnych

Największa liczba drobnoustrojów o właściwościach probiotycznych jest integralną częścią przewodu pokarmowego człowieka lub jest dostarczana do organizmu w produktach spożywanych w diecie. Pracę rozpoczyna więc izolacja materiału genetycznego bakterii z różnych materiałów biologicznych, którym z uwagi na bogactwo liczebnościowe, najczęściej jest kał zdrowego człowieka. Bezpośrednie sąsiedztwo zakładu produkcyjnego i możliwość kontaminacji produktu sprawia, że etap ten realizowany będzie we współpracy z innym podmiotem badawczym, w jego laboratoriach.

Bakterie selekcjonuje się na specjalnych podłożach mikrobiologicznych, następnie izoluje z nich materiał genetyczny, który po sekwencjonowaniu porównuje się z dostępnymi bazami danych mikroorganizmów. Przy poszukiwaniu konkretnych szczepów bakteryjnych sekwencjonuje się materiał genetyczny uzyskany bezpośrednio z izolacji kału.

b)   Analiza funkcjonalna szczepów bakteryjnych zawartych w preparatach Sanprobi

Do oceny funkcji prozdrowotnych szczepów zastosowanie znajdują badania in vitro (np. hodowle komórkowe), in vivo (badania na zwierzętach) oraz kliniczne (z udziałem ludzi). W każdym z tych badań wykorzystywane są liczne metody badawcze służące do oceny:

 • przepuszczalności jelitowej, np. białek które uwalniają się nadmiernie z rozszczelnionej bariery jelitowej, a zmniejszają swoje stężenie pod wpływem odpowiednio dobranych preparatów probiotycznych. W laboratorium Sanprobi badania te odbywać się będą przy wykorzystaniu metod immunoenzymatycznych.
 • wpływu szczepów probiotycznych na ekspresję genów kodujących białka ważne z punktu widzenia bariery jelitowej, np. białkach ścisłych złączy pomiędzy komórkami nabłonkowymi jelita. Analiza taka odbywać się może zarówno na poziomie transkrypcji genu, kiedy DNA przepisywany jest na informacyjny mRNA, a także na poziomie białka czyli kiedy tzw. język DNA tłumaczony jest na język aminokwasów. Badania te przeprowadzane będą technikami odpowiednio PCR w czasie rzeczywistym oraz Western blot.
 • w/w zostaną uzupełnione poznaniem wybranych sekwencji genów bakteryjnych, w tym tych decydujących o właściwościach prozdrowotnych (np. adhezyjnych do nabłonka) przy wykorzystaniu technologii sekwencjonowania.

Wyposażenie laboratorium obejmuje:

 • System real-time PCRwykorzystywanydo różnicowania poszczególnych rodzajów, gatunków i szczepów bakteryjnych przy zastosowaniu szeregu barwników fluorescencyjnych: FAM™/SYBR™Green,VIC™/JOE™/HEX™/TET™,ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/TexasRed™, Mustang Purple™, Cy5™/LIZ™, CY™5.5.; umożliwia także określenie liczby bakterii. Dodatkowo istnieje możliwość badania ekspresji microRNA w pojedynczych próbkach.
 • Western blot – urządzenie do badania ekspresji genów na poziomie białka z zestawem do elektroforezy, transferu i systemem wizualizacji
 • Sekwenator kapilarny, kompleksowe urządzenie umożliwiające sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA metodą kapilarną; dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu aparatem w laboratorium Sanprobi jest nie mniejsza niż 98% a dokładność odczytu przy analizie fragmentów nie mniejsza niż 99,9%. Aparat ma możliwość porównań sekwencji DNA do sekwencji wzorcowej, analizy polimorfizmów pojedynczych nukleotydów,  wykrywania mutacji, oznaczania heterozygotyczności, wyszukiwania określonej sekwencji i niezbędnej w badaniach zwłaszcza klinicznych i przy archiwizacji wyników.
 • Czytnik ELISA - uniwersalny spektrofotometryczny czytnik, za pomocą którego przy wykorzystaniu zestawów immunoenzymatycznych będą mogły być oznaczane stężenia białek ważnych z punktu widzenia sprawności działania bariery jelitowej. Czytnik ten umożliwia również pomiar stężeń kwasów nukleinowych (DNA i RNA)
 • Homogenizator kulowy - niezbędny przy izolacji materiału genetycznego z komórek bakterii
 • Mikroskop świetlny -  do oceny morfologii komórek bakterii
 • Komorę klimatyczna - do badań stabilności produktu
 • Zamrażarkę nieskotemperaturowa - do bankowania materiału biologicznego

W ramach nowo pozyskanego grantu zakupione zostały:

Cytometr przepływowy

Urządzenie do oceny właściwości cytochemicznych i cytogennych komórek, do określania immunofenotypu, potencjału proliferacyjnego i apoptotycznego.

Sorter komórkowy

Działanie sortera komórkowego jest oparte na pomiarze fluorescencji, co pozwala izolować komórki zawieszone w płynie. Daje to możliwość separacji komórek w oparciu o kilkanaście ich cech jednocześnie. Umożliwia wykrywanie, charakterystykę oraz ustalenie liczby mikroorganizmów oraz komórek somatycznych łącznie z ich separacją. Urządzenia tego rodzaju pozwalają zbierać populacje o czystości powyżej 98% i żywotności powyżej 95%. Sorter komórkowy rozszerza możliwości działania cytometru przepływowego.

Sekwenator nowej generacji firmy Illumina MiSeq oraz iSeq100

Umożliwiają analizę DNA bakterii probiotycznych oraz określenie składu i funkcji mikrobioty na podstawie badań metagenomu.

Dzięki zakupowi tych urządzeń Dział Badawczo-Rozwojowy SANPROBI dysponuje laboratorium o najnowocześniejszym wyposażeniu umożliwiającym bardzo zaawansowane badania nad mikroorganizmami i ich wpływem na organizm człowieka. 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej