Praca

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PRACOWNIKA LABORATORIUM CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO SANPROBI ORAZ ZAKŁADU FERMENTACJI I LIOFILIZACJI
MIKROORGANIZMÓW

W RAMACH PROJEKTU

„Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Sanprobi poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do opracowania innowacyjnych suplementów diety w oparciu o badania nad metagenomem
z uwzględnieniem osi mózg-krew-jelito”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


W związku z realizacją projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Sanprobi poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do opracowania innowacyjnych suplementów diety w oparciu o badania nad metagenomem z uwzględnieniem osi mózg-krew-jelito” firma SANPROBI Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK LABORATORIUM CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO SANPROBI ORAZ ZAKŁADU FERMENTACJI I LIOFILIZACJI MIKROORGANIZMÓW

 

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych wzięciem w niej udziału, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


Data publikacji ogłoszenia: 13 listopada 2020 r.
Termin składania ofert: 23 listopada 2020 r.
Data zatrudnienia: od 1 stycznia 2021 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)
Miejsce świadczenia pracy: Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego Sanprobi oraz Zakład Fermentacji i Liofilizacji Sanprobi w Szczecinie,
ul. Piskorskiego 6 oraz 16-18


Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność i rzetelność,
• umiejętność planowania i organizacji pracy,
• otwartość na nowe wyzwania zawodowe.

Niezbędne kwalifikacje zawodowe:
• wykształcenie biotechnologiczne lub pokrewne, wymagany tytuł magistra (mile widziany stopień doktora),
• wiedza naukowa i praktyczne umiejętności w zakresie spektrofotometrii masowej,
• znajomość pracy na sprzęcie typu potrójny kwadrupol lub q-tof,
• znajomość i umiejętność wykorzystania metabolomicznych baz danych spektrometrii mas,
• wiedza naukowa i praktyczne umiejętności w zakresie biofermentacji,
• wiedza naukowa dotycząca mikrobioty i bakterii probiotycznych,
• znajomość wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i Dobrej Praktyki Wytwarzania,
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Odpowiedzialność:
• organizacja pracy i badań w Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie spektrofotometrii masowej,
• organizacja pracy Laboratorium Bioprodukcji i Fermentacji Mikroorganizmów,
• nadzorowanie procesu wytwarzania mikroorganizmów metodą biofermentacji,
• opracowanie i wdrożenie odpowiedniego Sytemu Jakości w obszarze Laboratorium Bioprodukcji i Fermentacji Mikroorganizmów.


Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku i obowiązków:
• analizy ilościowe i jakościowe metabolomiczne,
• praca na metabolomicznych bazach danych spektrometrii mas,
• izolacja i skrining drobnoustrojów,
• przygotowanie inoculum,
• hodowla w dużej skali do gęstości komórek ok. 109jtk/ml,
• separacja komórek do koncentratu komórkowego zagęszczonego w stosunku do pożywki z bioreaktora 30-40 razy,
• przepłukanie komórek z krioprotektantami i ich zamrożenie,
• liofilizacja komórek, wysuszenie do zawartości 2-5% wody,
• rozdrobnienie suszu w młynku i zmieszanie z wypełniaczami,
• inne zadania dotyczące spektrofotometrii masowej, fermentacji, liofilizacji, suszenia po uzgodnieniu z Dyrektorem Działu Badawczo-Rozwojowego i Laboratorium Kontroli Jakości
• przygotowanie dokumentacji (SPO, IB, IO) w w/w zakresie,
• przestrzeganie zatwierdzonych procedur i instrukcji w zakresie prowadzonej bioprodukcji,
• nadzór nad urządzeniami oraz aparaturą kontrolno-pomiarową w zakresie powierzonych działań – sprawdzenie sprawności działania, terminy kwalifikacji, kalibracji, organizacja przeglądów, napraw itp.,
• zgłaszanie zapotrzebowania bezpośredniemu przełożonemu zapotrzebowania materiałów wyjściowych, odczynników, sprzętów, przyrządów pomocniczych wymaganych do ciągłości procesu biofermentacji oraz do prowadzenia badań na spektrometrze mas,
• zapewnienie przechowywania materiałów i produktów zgodnie z wymaganymi warunkami,
• prowadzenie zapisów z procesu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją,
• uczestnictwo/udzielanie w szkoleniach wewnętrznych/lab meetingach,
• uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych,
• prowadzenie badań na spektrometrze mas,
• udział w pracach Laboratorium Kontroli Jakości,
• zapewnienie przestrzegania w przydzielonym obszarze obowiązujących przepisów sanitarnych, bhp, p.-poż, ochrony środowiska, tajemnicy służbowej i kodeksu pracy,
• wykonywanie innych zadań uzasadnionych potrzebami pracodawcy i zleconych przez przełożonego.


Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą, bez której ze względu na przepisy oferta pracy nie będzie mogła być rozpatrzona i zostanie usunięta:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb:
☐ aktualnej rekrutacji*
☐ przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie najbliższych 6 miesięcy*
* proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną opcję (wybrane opcje)

............................................. ………..……………......................................
miejscowość, data podpis kandydata: imię i nazwisko”.


2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończonych studiów wyższych, certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego, itp.).
4. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.).


Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do końca dnia 23.11.2020r.:
• pocztą na adres Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kurza Stopka 5/c, 70-535 Szczecin, lub
• mailowo na adres monika.felczynska@sanprobi.pl – w tytule wiadomości wpisując "Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego Sanprobi oraz Zakładu Fermentacji i Liofilizacji Mikroorganizmów”.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Spółki Sanprobi.


Dodatkowych informacji udziela: Monika Felczyńska-Bury, e-mail: monika.felczynska@sanprobi.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kurza Stopka 5/c, 70-535 Szczecin, REGON: 320568827. Kontakt e-mail z administratorem danych osobowych – dane.osobowe@sanprobi.pl. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, która wyrażona została poprzez wysłanie do Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k. CV i ich podanie nie wpłynie na możliwość udziału w rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy o pracę - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej