Polityka RODO

 

Administrator Danych Osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem (czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych) jest Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kurza Stopka 5/c 70-535 Szczecin, REGON: 320568827.

Inspektor Danych Osobowych


W celu kontaktu z Administratorem danych osobowych prosimy o korzystanie z dedykowanego adresu e-mail – dane.osobowe@sanprobi.pl. W razie braku możliwości kontaktu za pomocą poczty elektronicznej prosimy o kontakt pocztą tradycyjną na adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

 

Cel i okres przetwarzania danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z: realizacją zawieranych umów, obsługi reazlizowanych zamówień, obsługi zgłaszanych reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody.


Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem w zakresie obsługi informatycznej, dostawcy platform do obsługi korespondencji e-mail.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych


Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Strona używa cookies Dowiedź się więcej